Australian regional certification

cb

cb

תכנית IECEE CB, או בקיצור CB Scheme, היא מערכת בינלאומית להכרה הדדית של תוצאות בדיקות ותעודות הנוגעות לבטיחות של רכיבים חשמליים ואלקטרוניים, ציוד הפעלה ומוצרים.

RCM

rcm

ספק אחראי מקומי נדרש עבור כל מוצר רלוונטי של ACMA RCM. ספקים של מוצרים תחת היקף ERAC חייבים להיות בעלי ABN כדי להירשם כספקים. ניתן לספק מוצרים שאינם בהיקף של ERAC באמצעות סוכן ספק RCM מקומי הפועל בשמם.

SAA

saa

גופי התקינה האוסטרליים של איגוד התקנים של אוסטרליה, ולכן רבים מחבריי קראו לאישור האוסטרלי SAA אישור. SAA הוא למעשה רק גופים הקובעים סטנדרטים, מבלי להנפיק אישור מוצר. SAA ולאחר מכן שונה שם: Standards Australia Limited.