អេក

អេក

វិញ្ញាបនបត្រនៃការអនុលោមតាម EAC បញ្ជាក់ថាឧបករណ៍អនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិបច្ចេកទេសនៃសហគមន៍សេដ្ឋកិច្ចអឺរ៉ាស៊ី (EURASEC)។ ផលិតផលដែលមានម៉ាក EAC បានឆ្លងកាត់នីតិវិធីវាយតម្លៃការអនុលោមនៅក្នុងមួយក្នុងចំណោម

gost

gost

អក្សរកាត់ GOST មកពី Государственный Стандарт (Gosudarstvenny Standart) ដែលមានន័យថា "ស្តង់ដាររដ្ឋ" ។ ចាប់តាំងពីការណែនាំរបស់ពួកគេជិតមួយសតវត្សមុន វិញ្ញាបនបត្រ GOST បានបង្កើតតម្រូវការសុវត្ថិភាពបច្ចេកទេស និងគុណភាពដែលចាំបាច់ដើម្បីអនុញ្ញាតផលិតផលសម្រាប់លក់…