ថ្លៃវិញ្ញាបនប័ត្រគុយវ៉ែត KUCAS

អាជ្ញាធរសាធារណៈនៃរដ្ឋគុយវ៉ែតសម្រាប់ឧស្សាហកម្ម (PAI) បានអនុវត្តគម្រោងការធានាការអនុលោមតាមគុយវ៉ែត (KUCAS) ។ កម្មវិធីគឺជាសំណុំនៃនីតិវិធីដែលធ្វើឡើងដោយ PAI ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ថាផលិតផលដែលបានបញ្ជាក់ត្រូវនឹងតម្រូវការបច្ចេកទេស។ បទប្បញ្ញត្តិ។ បទប្បញ្ញត្តិបែបនេះអនុវត្តចំពោះផលិតផលនាំចូល និងផលិតក្នុងស្រុករបស់កម្មវិធី។ ក្រុមហ៊ុននាំចេញ និងផលិតផលិតផលនាំចេញ…

Tanzania COC Certificate cost

To assure Tanzanian consumers of the safety and quality of imported goods they buy, and to protect Tanzanian manufacturers from unfair competition, the Tanzania Bureau of Standards (TBS), a statutory organization of the government of Tanzania, implemented guidelines called the Pre-Shipment Verification of Conformity (PVoC) to Standards Programme. All consignments subject to PVoC must obtain…

តើការទទួលបានវិញ្ញាបនប័ត្រ UL ជួយក្រុមហ៊ុនយ៉ាងដូចម្តេច

Earning UL certification can help businesses in a number of ways. First, it can give them a competitive advantage over companies that are not UL certified. Second, UL certification helps companies build trust and confidence with customers and other stakeholders. Finally, UL certification can help companies improve their safety and quality management systems.    …