IECEE

IECEE

SASO IECEE Recognition Certificate เป็นความคิดริเริ่มด้านความสอดคล้องของซาอุดิอาระเบียที่จัดตั้งขึ้นโดยมาตรฐานซาอุดิอาระเบียมาตรวิทยาและองค์กรคุณภาพ